top of page
White Chicken

DYREHELSE OG VELFERD

AKTIVITET OG UTFOLDELSE

Tote egg.png

Alle våre 112 500 verpehøner er frittgående og har tilgang til vaglepinne, strøbad og verpekasse i tillegg til vann og fôr. Dette stimulerer dyra til aktivitet og utfoldelse av naturlig atferd,

som igjen hever dyrevelferden.

MILJØBERIKELSE

Miljøberikelser

Alle våre 112 500 verpehøner er frittgående og har tilgang til vaglepinne, strøbad og verpekasse i tillegg til vann og fôr. Dette stimulerer dyra til aktivitet og utfoldelse av naturlig atferd, som igjen hever dyrevelferden.

Miljøberikelser er en viktig del av verpehønenes miljø – de er artsspesifikke og har en positiv innvirkning på dyrevelferden. Flere av våre produsenter bruker en stor variasjon av miljøberikelser, som for eksempel CD-plater, høynett, tallerkener i ulike farger og ulike gjenstander som kan hakkes på eller bæres i nebbet. Disse miljøberikelsene blir flittig brukt av verpehønene.

Toten Eggpakkeri gir et økonomisk tilskudd til bruk av miljøberikelser. Dette gir vi for å stimulere til økt dyrevelferd hos dyr i vår verdikjede.

«Våre produsenter har god erfaring med bruk av ulike miljøberikelser for å øke velferden hos verpehønene. Enkelte produsenter melder eksempelvis at enkelte farger på gjenstandene er mer interessant for hønene enn andre.» 

 

- Linn, kvalitetssjef ved Toten Eggpakkeri

100% AV VÅRE HØNER HAR TILGANG TIL MILJØBERIKELSER

Ernæring

Våre verpehøner skal til enhver tid ha tilgang til vann og et optimalt fôr med tanke på helse, ernæring og dyrevelferd. Våre underleverandører av fôr er forpliktet til å levere et fôr som er til det beste for våre verpehøner. Fôret skal dekke verpehønas behov og det er fokus på en god balanse av de rette næringsstoffene.

Antibiotikabruk

Norge er et av landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser og overvåkning viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i både norsk mat og i norsk husdyrhold er lav. Dette er viktig for både dyre- og folkehelse, og er noe vi er svært stolte av!

Her finner du de årlige rapportene fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens:

Toten Eggpakkeri ønsker å bidra til å forebygge antibiotikaresistens, og har et tydelig standpunkt når det gjelder bruk av antibiotika. Toten Eggpakkeri AS sine leverandørbesetninger skal ikke bruke antibiotika som forebyggende behandling. Antibiotika skal kun brukes når det er nødvendig etter avtale med veterinær. Dette er også stadfestet i vår policy for dyrevelferd:

100 % AV VÅRE BESETNINGER ER UTEN FOREBYGGENDE BEHANDLING MED ANTIBIOTIKA

Vekst og utvikling

Vekst og utvikling har betydning for dyras velferd. Toten Eggpakkeri tar fullstendig avstand fra bruk av kunstig eller hormonelle vekstfremmende stoffer. Vi tar også avstand fra genmanipulasjon og kloning av dyr og dette skal ikke forekomme i våre besetninger.

Rutineinngrep

I Norge er det forbudt å utføre nebbtrimming, fjerning av hele eller deler av kam, samt kastrering av fjørfe. Nebbtrimming er et inngrep som i noen land gjennomføres for å hindre hakking eller kannibalisme. Våre produsenter skal selvfølgelig følge norsk regelverk, men det er samtidig viktig for Toten Eggpakkeri å ha et tydelig standpunkt når det gjelder smertefulle rutinemessige inngrep.

Det skal ikke forekomme nebbtrimming, kastrering av fjørfe, fjerning av hele eller deler av kam i våre leverandørbesetninger.

Aktuelle sykdommer

Koksidier

På verdensbasis er koksidiose en av de viktigste sykdomsutfordringene i fjørfenæringen med tanke på økonomi.

Koksidiose er forårsaket av en encellet parasitt

 

Salmonella

Salmonellose er en bakteriesykdom som sjelden blir påvist hos norske husdyr eller i norskprodusert mat.

Salmonellose er en B-sykdom, og forekomst av eller mistanke om sykdommen skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

De vanligste symptomene hos fjørfe er diaré. I noen tilfeller kan man få dødsfall, særlig hos unge, gamle eller svekkede individer.

Mattilsynet har i lang tid hatt overvåkningsprogram for salmonella i Norge.

 

 

ILT (Infeksiøs laryngotrakeitt)

Infeksiøs laryngotrakeitt er en smittsom luftveissykdom hos fjørfe. Sykdommen er en meldepliktig A-sykdom, og den er en del av et nasjonalt overvåkningsprogram.

ILT er forårsaket av et virus og er påvist i kommersielle fjørfeflokker i store deler av verden. Sykdommen har ikke vært diagnostisert i norske kommersielle fjørfeflokker siden 1971, men den forekommer sporadisk i norske hobbyhønseflokker.

 

IB (Infeksiøs bronkitt)

Infeksiøs bronkitt (IB) er en svært smittsom virussykdom som blant annet gir luftveisinfeksjon hos høns. Sykdommen kan også gi produksjonsforstyrrelser hos verpehøner.

IB er en B-sykdom, og forekomst av eller mistanke om IB skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

I verpehønebesetninger ser man gjerne et kraftig fall i eggproduksjonen ved smitte av sykdommen. Verpeprosenten kan bli mer enn halvert, og man ser gjerne egg med ujevne, skjøre skall og tyntflytende eggehvite.

 

Aviær influensa

Aviær influensa («fugleinfluensa») er en virussykdom som kan ramme flere ulike fuglearter. Aviær influensa er en A-sykdom, og både mistanke om eller forekomst av sykdommen skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Aviær influensa finnes i en høypatogen og en lavpatogen variant. Den høypatogene varianten gir ofte akutte dødsfall uten symptomer i forkant. Det kan også være et betydelig fall i eggproduksjonen, sterkt nedsatt allmenntilstand, og luftveis- og sentralnervøse symptomer. Det går gjerne 1-3 dager fra dyra er smittet til de viser symptomer på sykdommen.

Ved utbrudd av den lavpatogene varianten kan dyra være smittet uten at de viser symptomer. Man kan eventuelt se nedsatt allmenntilstand, nedsatt fôropptak, nedgang i eggproduksjon og milde luftveissymptomer.

I november 2021 ble det påvist høypatogen aviær influensa på verpehøner fra to gårder i Rogaland. Det ble også påvist smitte hos ville fugler i samme område. Her kan du lese mer om utbruddet:

Avliving

Våre verpehøner skal alltid bedøves før avliving, og dette skal skje på en skånsom måte uten stress eller smerte. Det er også viktig at de ikke våkner opp fra bedøvelsen før avliving er gjennomført.

Våre verpehøner avlives på gården eller på slakteri. Ved avliving på gård blir hele flokken avlivet med CO2-gass i huset de går i. 14 av våre produsenter planlegger å avlive neste innsett i fjørfehuset.
Prosedyren for avliving av fjørfeflokk i fjørfehus kan du lese her:

Før avliving av fjørfeflokk i fjørfehuset skal kyndig personell være tilstede og gi tilslutning til avlivingen. Kyndig personell er personell som har kurs i avlivingsmetoden i regi av Animalia. Liste over kyndig personell finner du her:

bottom of page