top of page
White Chicken

REGELVERK OG RUTINER

STRENGE KRAV

Tote egg.png

Norsk fjørfenæring stiller strenge krav til dyrehelse og dyrevelferd, og vi jobber kontinuerlig med dette gjennom blant annet regelverk, bransjeretningslinjer og overvåkningsprogram.

Regelverk og rutiner

Regelverk og rutiner

Norsk fjørfenæring stiller strenge krav til dyrehelse og dyrevelferd, og vi jobber kontinuerlig med dette gjennom blant annet regelverk, bransjeretningslinjer og overvåkningsprogram.

Dyrevelferdsloven har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Forskrift om hold av høns og kalkun skal videre legge til rette for god helse og trivsel hos fjørfe, samt sikre at det tas hensyn til dyras naturlige behov. Verpehøns er særlig beskrevet under § 25-29 i denne forskriften.

 

EU går for tiden gjennom alt regelverk på dyrevelferd, og det vil antakelig komme nye forslag til regelverk i 2023. Vi følger prosessen.

Dyrevelferdsprogram verpehøns

Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns trådte i kraft 1.1.2020 og gjelder alle eggprodusenter med minst 1000 verpehøner. Alle produsenter som leverer egg til Toten Eggpakkeri skal delta i programmet. Nasjonalt omfatter dyrevelferdsprogrammet mer enn 99 % av norske verpehøner.

 

Formålet med dyrevelferdsprogrammet er først og fremst å sikre god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom hele produksjonsperioden, og det er et viktig rammeverk for å jobbe systematisk med både dokumentasjon og forbedring av dyrevelferden.

Følgende krav stilles i dyrevelferdsprogrammet:

  • Minst ett helseovervåkingsbesøk per innsett

  • Registrering av nødvendig data i produksjonskontroller

  • Intern KSL-revisjon

  • Ekstern KSL-revisjon

  • Kompetansekurs for alle produsenter

Les mer om dyrevelferdsprogrammet for verpehøns her:

Produksjonskontroll

Toten Eggpakkeri følger jevnlig opp produsentenes produksjonskontroll. Dette er et viktig verktøy for å følge opp dyrevelferd og avdekke eventuelle avvik eller uregelmessigheter tidlig.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er et verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Det er utviklet en KSL-standard som består av flere sjekklister og veiledere som skal brukes i egenrevisjon på gården. KSL-standarden er bygd opp med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, og den er et nyttig verktøy for gjennomgang av gårdens drift.

I Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns er det krav om både intern og ekstern KSL-revisjon.

Les mer om de ulike KSL-standardene her:

Overvåkningsprogram

SALMONELLA

Mattilsynet har siden 1995 gjennomført overvåkningsprogram for Salmonella hos blant annet fjørfe og egg.

Årlige rapporter fra overvåkningsprogrammet finner du her:

RØD HØNSEMIDD

Animalia driver overvåkningsprogram for rød hønsemidd på høner i Norge. Middforekomsten i hønsehus overvåkes, og eggpakkeriene jobber også for å hindre muligheten for at midd som følger med eggtransport til eggpakkeriet skal kunne bli med ut til nye hønsehus med eggbrett. Toten Eggpakkeri bruker vaskbare plastbrett for å unngå å spre smitte.

Leverandørkontrakter

Alle produsenter som leverer egg til Toten Eggpakkeri har signert leverandørkontrakt. I dag er det 15 produsenter lokalisert på Østlandet som har signert denne.

Disse kontraktene er personlige mellom vår bedrift og den enkelte produsent og stiller blant annet krav til at produsenten skal følge KSL-standarden og delta i dyrevelferdsprogrammet.

Leverandørkontrakten sikrer at Toten Eggpakkeri har tilgang til besetningene og dermed kan følge tett opp ved eventuelle avvik eller utfordringer.

bottom of page