top of page
White Chicken

DYREVELFERD

VÅRT ANSVAR

Tote egg.png

Toten Eggpakkeri anser dyrevelferd som et av våre viktigste arbeidsområder og vi har høyt fokus på dette i vårt daglige arbeid. Vi ønsker at dyr i vår verdikjede skal ha det best mulig i alle deler av livet.

Vi har derfor tatt standpunkt i flere viktige områder innen dyrevelferd.

Vår policy om dyrevelferd kan du lese her:

HVA VI GJØR

Tote egg.png
Oversikt

Hvordan jobber Toten Eggpakkeri med dyrevelferd?

Vår kvalitetssjef er ansvarlig for dyrevelferdsarbeidet hos Toten Eggpakkeri. Det er tett kontakt mellom kvalitetssjef og daglig leder, samt mellom kvalitetssjef og resten av næringen.


Kvalitetssjefen er også jevnlig i kontakt med ulike faglige institusjoner i forbindelse med arbeidet for god dyrevelferd, og holder seg faglig oppdatert ved å blant annet delta på aktuelle kurs og seminarer.  

Dyrevelferd er et fast punkt i styremøtene gjennom året. Styret får da en oppdatering om hva som skjer innen dyrevelferd, og aktuelle saker tas opp og diskuteres ved behov.

 

I tillegg blir vår rapportering av mål for dyrevelferd årlig gjennomgått sammen med styret. Her gjennomgås status og oppsummering fra året som har gått, og plan og mål for neste år blir diskutert.

Vårt ansvar

100% FRITTGÅENDE VERPEHØNER SIDEN 2011

Foregående i dyrevelferdsarbeidet

Vi ønsker å være foregående i dyrevelferdsarbeidet, og var blant annet tidlig ute med et standpunkt om at alle våre verpehøner skulle være frittgående. Frittgående høner har større mulighet for å utføre naturlig atferd og mer bevegelse. Siden 2011 har 100 % av verpehøner tilknyttet Toten Eggpakkeri vært frittgående.

Frittgående høns skal være maks 9 dyr per m2 bruksareal som er tilgjengelig for dyra. Dyra skal ha tilgang til rede og vagle, hvor kravet er 1 m2 rede per 120 høner og 15 cm vagle per høne. Det skal være strøareal på minst 1/3 av gulvarealet og minst 250 cm2 per høne. Det finnes i dag to tillatte løsdriftssystemer; gulvdrift og aviar/ fleretasjesystem. I Norge holdes de fleste høner i aviar. Her kan hønene bevege seg fritt mellom etasjer. Det skal være maks fire etasjer over hverandre. Største flokkstørrelse er 7500 høner per husdyrrom.

40 % av våre eggprodusenter driver per i dag økologisk. Verpehønene i disse besetningene har tilgang til både inne- og uteareal. De har også lavere dyretetthet enn det som er kravet for konvensjonelle frittgående fjørfe. Dette gir dyra mer plass til fri bevegelse atferd, og kan ha betydning for økt dyrevelferd.

Kravene for økologisk fjørfe er maks 6 høner per m2 inne, og maks 4 m2 per høne ute. Største flokkstørrelse per husdyrrom eller avdeling er 3000 verpehøner.

Veranda er et område som bygges inntil husveggen på hønsehuset. Verandaen kan ha tak, og eventuelt vegger av vindduk eller en småmasket netting. Dette gir dyra en mulighet til å bevege seg utenfor hønsehuset uten å nødvendigvis gå helt ut på et uteområde. Toten Eggpakkeri anbefaler alltid at nybygg bygges med veranda. 60 % av våre produsenter har i dag bygg med veranda rettet mot fremtiden bruk og krav. 40 % av våre produsenter bruker verandaen i dag.

Toten Eggpakkeri utbetaler et økonomisk tilskudd til produsenter som bruker ekstra miljøberikelser.

GLADE DYR - GLADE PRODUSENTER

Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring
2022-2023

Toten Eggpakkeri har forpliktet seg til Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i fjørfenæringen 2022-2023. Handlingsplanen er forankret i hele fjørfenæringen med et formål om å drive systematisk forbedringsarbeid innen dyrehelse og dyrevelferd.

Handlingsplanen kan leses her: (LINK TIL HANDLINGSPLAN – NY IKKE LAGT UT ENDA, GODKJENT 1.MARS 2022)

Avvikshåndtering

Vi ønsker en tett dialog med produsent og på den måten bidra til at eventuelle utfordringer løses så tidlig som mulig. Ved å bruke informasjon fra blant annet produksjonskontroll, KSL-revisjoner, veterinærbesøk og dyrevelferdsprogrammet (DVP) følger vår kvalitetssjef opp alle besetninger.

Ved avvik kan Toten Eggpakkeri kreve tilgang til og innsyn i besetningen. Dette sikres gjennom vår leverandørkontrakt som alle våre produsenter har forpliktet seg til. Vår kvalitetssjef tar i første omgang kontakt med produsenten for å undersøke status. Videre kan produsenten følges opp med besetningsbesøk fra Toten Eggpakkeri og/eller besetningsveterinær. Avvikene lukkes gjerne etter kort tid, men ved særskilte behov vil Mattilsynet bli kontaktet.

Dersom avvik ikke lukkes innen gitte frister kan det for eksempel føre til tap av KSL- eller DVP-status, og økonomiske trekk.

bottom of page