top of page
White Chicken

RAPPORTERING

UTVALGTE MÅL

Tote egg.png

Vi har her samlet utvalgte mål for dyrevelferd i en tabell. Denne tabellen gjelder alle våre dyr og produkter, samt alle geografiske områder tilknyttet vår virksomhet.

Vi har også valgt å ta med enkelte nasjonale rapporteringer.

Drift og management

Helse og velferd

Transport og slakting

Tall fra produsent/e-kontroll

*Lavere dyretetthet enn kravet i Forskrift om hold av høns og kalkun. Kravet for verpehøns i løsdrift er maksimum ni dyr per m2.)

**Tall fra «Kjøttets tilstand 2021»:

*** TEP = Toten Eggpakkeri

Tabell

Oppsummering rapportering

Generelt viser våre rapporteringer få endringer i tallene fra 2020 til 2021. Produksjonen er stabil og vi har dyktige produsenter med høyt fokus på dyrevelferd i sin besetning.

Det har vært god helse i våre besetninger i 2021. Det har vært ett utbrudd av koksidiose og dette ble håndtert i samarbeid med besetningsveterinær. Det var ingen flokkbehandling med antibiotika dette året, og vi har som mål å kun behandle dyr når det er nødvendig.

Det siste året har det dessverre vært få besetningsbesøk på grunn av covid-situasjonen. Vi håper på bedre muligheter i 2022.

Vi har et fremtidig mål om at alle produsenter skal rapportere bruk av miljøberikelser i produksjonskontrollen. Per i dag er det kun enkelte produsenter som gjør dette.

Transport og slakting

Det norske regelverket sier at fjørfe kan transporteres i inntil 12 timer eksklusiv lasting og lossing. Kylling kan transporteres i inntil 24 timer dersom transporten avsluttes innen 72 timer etter klekking. 

Våre produsenter velger selv hvor de kjøper sine dyr fra og velger gjerne dyr fra lokalområdet dersom det er tilgjengelig. Dessverre er det per i dag få muligheter i området, og en god del kjøper dyr fra oppdrett i Rogaland. Dette gjør at transporten av dyr fra oppdretter er lengre, men like fullt godt innenfor det norske regelverket. I 2022 kommer en lokal oppdretter i gang, og flere av våre produsenter kommer til å bestille dyr herfra. Dette gjør at den gjennomsnittlige transporttida for dyr fra oppdretter blir kortere i fremtiden.

Når det gjelder dødelighet så rapporteres dette litt ulikt nasjonalt og lokalt. Toten Eggpakkeri bruker dødelighet fra et ferdig innsett – som regel ved 78 uker i stedet for den nasjonale rapporteringen som rapporteres ved 76 uker. Selv om våre dyr går noe lenger ligger vår dødelighet lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er vi godt fornøyde med.


I 2021 var det høyere fjørtap og økt dødelighet i enkelte besetninger. Det mistenkes at en dimmebryter var en del av årsaken til dette, og det er nå gjort tiltak som ser ut til å gi bedring. Vi forventer dermed lavere dødelighet kommende år.

En liten andel (per 2022: 1 av 15 besetninger) av våre verpehøner slaktes hos Nortura Elverum siden Toten Eggpakkeri ikke har eget slakteri. Vi er derfor avhengig av tredjeparts rapporteringer når det gjelder tall fra slakteri.


Eventuelle dyr som er ineffektivt bedøvet fanges opp i løpende overvåkning av bedøvelseskvaliteten. Nortura jobber med å sikre enhetlig rapportering og registreringsgrunnlag for dette, og vi har som mål å kunne rapportere konkrete tall for dette i fremtiden.

Vårt ansvar

Våre mål for 2022

iuqEeA-shadow-png-pic-controlled-drugs-cabinets-from-pharmacy.png
egg.png
Tote egg.png
  • Levere ferske egg med høy kvalitet og god smak

  • Aktivt følge opp vår policy om dyrevelferd

  • Aktivt bruke produksjonskontrollen i vårt samarbeid med produsent og næring

  • Gjennomføre faglige samlinger for våre produsenter

  • Følge opp pågående forskningsprosjekter og aktiviteter i næringen

«Vi er svært fornøyde med at våre produsenter har høyt fokus på dyrevelferd i sin daglige drift. Dette gjenspeiles også i rapporteringer i produksjonskontroll, KSL, overvåkning- og dyrevelferdsprogram.»

 

– Linn, kvalitetssjef ved Toten Eggpakkeri

bottom of page